top of page

STATŪTI

1.nodaļa

Biedrības nosaukums.


1.1. Biedrības nosaukums ir “Latvijas kontemplatīvo prakšu pasniedzēju, skolu un retrītu centru asociācija” (turpmāk tekstā - Asociācija), nosaukuma tulkojumi citās valodās ir: angļu valodā „Latvian Association of Contemplative Practice Teachers, Schools and Retreat Centers”, krievu valodā „Латвийская Ассоциация учителей, школ и ретритных центров созерцательных практик”.


2. nodaļa

Vispārīgie noteikumi.


2.1. Asociācija ir biedrība, kurā kopīgai darbībai brīvprātīgi apvienojas fiziskas un juridiskas personas.

2.2. Asociācija darbojas Latvijas Republikas teritorijā un ārvalstīs.

2.3. Asociācija ir juridiska persona, kuras darbības mērķiem nav peļņas gūšanas rakstura. Asociācija dibināta un darbojas saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem, starptautiskajām konvencijām un līgumiem, kuru dalībvalsts ir Latvijas Republika, un Statūtiem. Asociācijai ir visas juridiskās personas tiesības, kādas tai piešķir Latvijas Republikas normatīvo aktu regulējums, tai skaitā, bet ne tikai, slēgt līgumus, iegūt un atsavināt mantiskas un nemantiskas tiesības, būt par dalībnieku tiesā. Asociācijai ir sava manta, bilance, zīmogs, veidlapas un cita atribūtika, konti kredītiestādēs.

2.4. Asociācija neatbild par savu biedru saistībām. Biedrības biedri neatbild par Biedrības saistībām, ja vien viņi noteikti un labprātīgi nav uzņēmušies šādu atbildību.


3. nodaļa

Asociācijas darbības termiņš.


3.1. Asociācija ir dibināta uz nenoteiktu laiku.


4.nodaļa

Asociācijas  misija, mērķi.


4.1. Asociācijas misija.

4.1.1. kopīgā darbībā uz brīvprātības un līdztiesības pamatiem, likumu un Asociācijas statūtu ietvaros, apvienojoties fiziskām un juridiskām personām, izveidot kopīgu vadības institūciju, kas koordinē kontemplatīvo prakšu veicēju darbību, aizstāv un pārstāv to intereses, veicina tās attīstību.

4.2. Asociācijas mērķi.

4.2.1. veicināt atbildīgi aprobētu un, atbilstoši konkrētās prakses metodikai, kvalitatīvi pasniegtu kontemplatīvo  prakšu pieejamību Latvijas iedzīvotājiem. Kontemplatīvās prakses ir atsevišķas metodes vai vairāku metožu sistēmas, kas veicina visu cilvēkam piemītošo prasmju apgūšanu un pilnveidošanu, kā arī personības vispusīgu izaugsmi. 

4.2.2. atbalstīt Asociācijas biedrus, nodrošinot mērķtiecīgu izaugsmi un attīstību izvēlētajā(s) praksē(s).

4.2.3. pārstāvēt un aizstāvēt savu biedru profesionālās un finansiālās intereses.

4.2.4. veicināt Latvijas iedzīvotāju garīgo izaugsmi un vispusīgu attīstību. Veidot iecietīgāku sabiedrību, piedāvājot interesentiem atbilstoši iekārtotas vietas kontemplatīvo prakšu apgūšanai, mācot integrālu pasaules redzējumu.

4.2.5. Sniegt Latvijas sabiedrībai kompetentu informāciju par garīgo prakšu pieejamību un to izvērtēšanas kritērijiem.

4.2.6. piedalīties likumdošanas aktu, kuri skar nozari, izstrādāšanā.

4.2.7. veicināt sadarbību ar vietējām, ārvalstu un starptautiskajām nozares apvienībām un asociācijām.

4.3. Savu mērķu īstenošanai Asociācija veic sekojošus uzdevumus:

4.3.1. organizē pasākumus latviešu, krievu, angļu, vācu un citās valodās, kuri ļauj apgūt dažādas kontemplatīvās prakses, tajā skaitā:

4.3.1.1. klusuma prakses,

4.3.1.2. radošā procesa prakses,

4.3.1.3. aktīvisma prakses,

4.3.1.4. attiecību prakses,

4.3.1.5. ķermeņa un kustības prakses,

4.3.1.6. rituāli – cikliskās prakses,

4.3.1.7. psihofizioloģiskās prakses.

4.3.2. šo prakšu ietvaros veicina atbildīgas un kompetentas palīdzības pieejamību cilvēkiem, kas nonākuši krīzes vai garīga izsīkuma situācijā, tiem nodrošinot palīdzības sniegšanu, izmantojot dažādas programmas un nodrošinot palīdzības saņēmēju dzīvošanu Biedrības biedru retrītu centros.

4.3.3. organizē dalībnieku izaugsmei veltītus seminārus ar Latvijas un citu valstu lektoru līdzdalību.

4.3.4. atbilstoši konkrētas prakses specifikai akreditē telpas retrītu centra statusam.

4.3.5. organizē finanšu un citu līdzekļu piesaisti Asociācijas mērķu sasniegšanai.

4.3.6. organizē Asociācijas līdzekļu un mantas apsaimniekošanu.

4.3.7. organizē, piedalās vai koordinē Asociācijas mērķiem atbilstošos pasākumos (semināros, meistarklasēs, konkursos, izstādēs, konferencēs, masu medijos, veic informatīvi izglītojošu darbu u.tml.).

4.3.8. saņem ziedojumus un citus materiālus ieguldījumus un palīdzību šajos statūtos noteikto Asociācijas mērķu realizēšanai.

4.3.9. risina citus ar Asociācijas mērķiem saistītus jautājumus.

4.3.10. veic jebkādu citu darbību, kas nav pretrunā ar pastāvošo likumdošanu un sekmē Asociācijas mērķu sasniegšanu, tai skaitā, saimniecisko darbību, lai  sasniegtu Asociācijas mērķus.

4.4. Asociācija var veikt saimniecisko darbību Latvijas Republikas likumdošanā noteiktajā kārtībā un apmērā, kas sevī ietver sekojošus darbības virzienus:

4.4.1.  profesionālo organizāciju darbība (91.12.);

4.4.2. citur neklasificētu organizāciju darbība (91.33.),

4.4.3.  mākslinieciskā un literārā jaunrade un interpretācija (92.31.);

4.4.4. pārējā citur neklasificētā izklaidējošā darbība (92.34.);

4.4.5. izdevējdarbība (22.1.); 

4.4.6. poligrāfiskā izpilde un ar to saistītie pakalpojumi (22.2.);

4.4.7. citas darbības, ja tās vērstas uz Asociācijas mērķu sasniegšanu.

4.5. Publiskā darbība:

4.5.1. brīvi izplatīt informāciju par savu darbību;

4.5.2. veidot savus preses izdevumus un citus masu informācijas līdzekļus;

4.5.3. uzturēt sakarus ar citu valstu sabiedriskajām organizācijām;

4.5.4. veikt citu publisko darbību saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu regulējumu.


5.nodaļa

Biedru iestāšanās Asociācijā, izstāšanās un izslēgšana.


5.1. Par Asociācijas biedru var kļūt jebkura rīcībspējīga fiziska un juridiska persona, kas vēlas piedalīties Asociācijas mērķu sasniegšanā ar aktīvu darbību vai tās atbalstīšanu un kas atbilst Biedra kritērijiem, iesniedzot noteiktas formas rakstisku pieteikumu. Pieteikuma formu un tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka Asociācijas valde.

5.2. Kritēriji kontemplatīvo prakšu pasniedzējiem, skolām un retrītu centriem ir definēti Asociācijas dokumentos un tiem rakstiski jāapliecina, ka piekrīt statūtiem un atbilstoši noteikumiem par sertifikācijas prasībām ir iesnieguši visus nepieciešamos dokumentus.

5.3. Juridiskā persona, kļūstot par biedru, savos statūtos noteiktā kārtībā pilnvaro savu pārstāvi piedalīties Asociācijas kopsapulcē un ievēlēšanas gadījumā – valdē, vai par revidentu.

5.4. Lai kļūtu par Asociācijas biedru, personai vai tās pilnvarotajam pārstāvim jāiesniedz Asociācijas valdei rakstisks iesniegums un jāsamaksā iestāšanās maksa.

5.5. Lēmumu par personas uzņemšanu Asociācija pieņem tuvākās valdes sēdes laikā, taču ne vēlāk kā četru nedēļu laikā no pieteikuma saņemšanas brīža. Uz valdes sēdi, kurā izskata pieteicēja lūgumu, uzaicina pašu pieteicēju un dod viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Pieteicēja neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valde motivētu lēmumu rakstveidā paziņo pieteicējam nedēļas laikā no tā pieņemšanas brīža.

5.6. Biedrs tiek uzņemts uz pārbaudes laiku – 2 gadi, pēc kā Valde apstiprina vai neapstiprina Biedra kļūšanu par pilnvērtīgu Biedru.

5.7. Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt biedru kopsapulcei. Ja arī biedru kopsapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par Asociācijas biedru, un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc viena gada.

5.8. Jebkurš Asociācijas biedrs var brīvprātīgi atteikties no dalības Ascoiācijā iesniedzot rakstisku paziņojumu valdei.

5.9. Biedru var izslēgt no Asociācijas ar valdes lēmumu, ja:

5.9.1. biedrs vairāk kā sešus (6) mēnešus nav nomaksājis biedra naudu;

5.9.2. biedrs nepilda kopsapulces un valdes lēmumus;

5.9.3. biedrs nepilda savus pienākumus un uzņemtās saistības;

5.9.4. biedrs ar savu darbību apzināti traucē Asociācijas mērķu sasniegšanu un     uzdevumu izpildi;

5.9.5. biedrs ar savu darbību ir nodarījis Asociācijai materiālu zaudējumu;

5.9.6. biedrs ar savu darbību ir nodarījis Asociācijai morālu kaitējumu;

5.9.7. par biedra darbību ir saņemtas trīs vai vairāk sūdzības 12 mēnešu periodā, kuras Asociācijas valde pēc pārbaudes atzinusi par pamatotām;

5.9.8. ja biedrs ir pārkāpis ētikas kodeksu;

5.9.9. biedrs veic citu darbību, kas ir pretrunā ar šajos Statūtos noteikto.

5.10. Jautājumu par biedra izslēgšanu valde izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei lēmums par biedra izslēgšanu no biedrības un šā lēmuma motivācija jāpaziņo izslēdzamajam biedram rakstveidā piecu (5) dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.

5.11. Asociācijas biedri saglabā pilnu juridisko un ekonomisko patstāvību savā darbībā.


6.nodaļa

Biedru tiesības un pienākumi.


6.1. Asociācijas biedriem ir šādas tiesības:

6.1.1. piedalīties Asociācijas pārvaldē;

6.1.2. saņemt informāciju par Asociācijas darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Asociācijas institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem;

6.1.3. piedalīties visos Asociācijas organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par Asociācijas darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli;

6.1.4. ierosināt izdarīt grozījumus un papildinājumus Asociācijas statūtos;

6.1.5. balsot Asociācijas kopsapulcē par izskatāmiem jautājumiem;

6.1.6. iesniegt priekšlikumus izskatīt jautājumus valdei un Asociācijas kopsapulcei;

6.1.7. saņemt pakalpojumus, ko Asociācija sniedz saviem biedriem;

6.1.8. izmantot Asociācijas simboliku savās firmas zīmēs un norādīt piederību pie Asociācijas uz savām firmas veidlapām;

6.1.9. izstāties no Asociācijas, iesniedzot rakstisku paziņojumu valdei.

6.2. Asociācijas biedriem ir sekojoši pienākumi:

6.1. ievērot Asociācijas Statūtus un pildīt biedru kopsapulces un valdes lēmumus;

6.2. iemaksāt iestāšanas maksu un regulāri maksāt biedra naudu;

6.3. piedalīties biedru kopsapulcēs;

6.4. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt un veicināt Asociācijas mērķu un uzdevumu īstenošanu;

6.5. atturēties no darbībām vai bezdarbības, kas tieši vai netieši varētu kaitēt Asociācijas interesēm un reputācijai;

6.6. piedalīties Asociācijas mērķu un Asociācijas aktivitāšu popularizēšanā;

6.7. saglabāt konfidencialitāti Asociācijas informācijas izmantošanā.

6.8. mēneša laikā paziņot par izmaiņām savā statusā un darbībā:

• firmas nosaukuma maiņa;

• kontaktinformācijas: adreses, telefona, faksa, e-pasta adreses, elektroniskās mājas lapsa u.c. izmaiņas,;

• darbības veidu u.c. izmaiņas.


7. nodaļa

Asociācijas struktūrvienības.


7.1. Ar biedru sapulces lēmumu var tikt izveidotas Asociācijas teritoriālās un citas struktūrvienības.

7.2. Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar Asociāciju regulē struktūrvienības nolikums, ko apstiprina Asociācijas biedru sapulce.


8. nodaļa

Biedru sapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana.


8.1. Biedru kopsapulce ir augstākā Biedrības lēmējinstitūcija.

8.2. Biedru kopsapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Asociācijas biedri.

8.3. Kārtējā biedru kopsapulce tiek sasaukta vienu reizi gadā, ne vēlāk kā līdz 31.martam.

8.4. Ārkārtas biedru kopsapulce var tikt sasaukta pēc valdes iniciatīvas, vai ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa Asociācijas biedru, norādot sasaukšanas iemeslu.

8.5. Biedru kopsapulce tiek sasaukta, ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sapulces nosūtot katram biedram rakstisku uzaicinājumu, uz biedra norādīto pasta adresi, vai elektroniskā pasta adresi, ja biedrs par to attiecīgi norādījis savā pieteikumā par iestāšanos Asociācijā.

8.6. biedru kopsapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no biedriem.

8.7. Ja biedru kopsapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, trīs nedēļu laikā tiek sasaukta atkārtota biedru kopsapulce, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri.

8.8. Biedru kopsapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse no klātesošajiem biedriem. Lēmums par statūtu grozījumiem, Asociācijas darbības izbeigšanu un turpināšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem.

8.9. Biedru kopsapulces kompetencē ietilpst:

            8.9.1. grozījumu izdarīšana statūtos;

            8.9.2. valdes un revīzijas institūciju locekļu ievēlēšana un atsaukšana, ja statūtos šādas tiesības nav piešķirtas citai pārvaldes institūcijai;

            8.9.3. lēmuma pieņemšana par Asociācijas darbības izbeigšanu, turpināšanu vai reorganizāciju;

            8.9.4. Asociācijas gada pārskata apstiprināšana;

            8.9.5. finanšu pārskata par saimniecisko darbību par iepriekšējo kalendāro gadu un revidenta pārskatu;

            8.9.6. izlemt jautājumu par iestāšanos citās organizācijās vai izstāšanos no tām;

            8.9.7. izskatīt sūdzības, kas saņemtas par valdes darbību;

            8.9.8. citi jautājumi, kuri saskaņā ar likumu vai statūtiem ir biedru kopsapulces kompetencē.

8.10. Biedru kopsapulcei ir tiesības pieņemt arī tādus lēmumus, kas ietilpst valdes un citu statūtos paredzēto institūciju kompetencē, ja statūtos nav noteikts citādi.


9.nodaļa

Izpildinstitūcija.


9.1. Asociācijas izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no trīs (3) valdes locekļiem. Valdes locekļi no sava vidus ievēlē valdes priekšsēdētāju. Valdes locekļi pārstāv Asociāciju atsevišķi.

9.2. Valdes locekļus nominē un ievēl ar Biedru kopsapulces lēmumu uz nenoteiktu laiku. Asociācijas valdes darbības termiņš ir bez ierobežojuma, jaunu Valdi drīkst ievēlēt ne ātrāk kā sestajā gadā pēc Asociācijas dibināšanas, biedru kārtējā kopsapulcē vai ja Valdes ir atkāpusies, vai ja Valdes nav rīcībspējīga.

9.3. Valdes tiesības.

9.3.1. Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā biedru kopsapulces kompetencē;

9.3.2. Valde pārstāv biedru intereses laikā starp kopsapulcēm.


10.nodaļa

Revidents.


10.1. Asociācijas finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru ievēl biedru kopsapulce uz vienu gadu.

10.2. Asociācijas revidents nevar būt Asociācijas valdes loceklis.

10.3. Revidents:

10.3.1. veic Asociācijas mantas un finanšu līdzekļu revīziju;

10.3.2. dod atzinumu par Asociācijas budžetu un gada pārskatu;

10.3.3. izvērtē Asociācijas grāmatvedības un lietvedības darbu;

10.3.4. sniedz ieteikumus par Asociācijas finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu.

10.4. Revidents veic revīziju biedru kopsapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā.

10.5. Biedru kopsapulce apstiprina Asociācijas gada un finanšu pārskatu tikai pēc Revidenta atzinuma saņemšanas.


11.nodaļa

Iestāšanās maksa un Biedru nauda.


11.1. Iestājoties Asociācijā personas apmaksā biedra naudu par gadu pilnā apmērā.

11.2. Asociācijas biedri maksā biedru naudu vienu reizi gadā, kas ir:

11.2.1. Juridiskām personām EUR 720 apmērā;

11.2.2. Fiziskām personām EUR 360 apmērā.


12. nodaļa

Asociācijas īpašums un līdzekļi.


12.1. Asociācijas īpašumā var būt kustama un nekustama manta, pamatkapitāla daļas uzņēmumos, komercsabiedrībās, naudas līdzekļi un jebkura cita manta vai mantiskās tiesības, kuras nepieciešamas statūtos noteikto mērķu īstenošanai.

12.2. Asociācijas līdzekļus veido biedru iestāšanās maksa, biedru naudas, fizisko un juridisko personu ziedojumi un mērķziedojumi un citi Latvijas Republikas normatīvajos aktos pieļaujamie ienākumi, tai skaitā arī ienākumi no saimnieciskās darbības, citi ienākumi no finansēšanas avotiem, kas nav aizliegti ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

12.3. Asociācijas līdzekļi tiek izlietoti organizācijas mērķu īstenošanai un darbībai, darbinieku algošanai, savu iekšējo speciālo fondu izveidošanai, kuri izlietojami Statūtos paredzēto mērķu īstenošanai, kā arī citu izdevumu segšanai, kas saistīti ar Asociācijas darbības nodrošināšanu. Asociācijas līdzekļus nedrīkst sadalīt Asociācijas biedriem, izņemot likvidācijas gadījumā.13. nodaļa

Asociācijas reorganizācija un darbības izbeigšanas kārtība.


13.1. Asociācija var tikt reorganizēta saskaņā ar Biedru kopsapulces lēmumu Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajos veidos un kārtībā.

13.2. Asociācijas darbība var tikt izbeigta Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā, ievērojot šo Statūtu noteikumus.

13.3. Likvidācijas gadījumā, Biedru kopsapulce ievēl likvidatoru.

13.3. Pēc kreditoru prasījumu apmierināšanas vai viņiem paredzētās naudas deponēšanas un likvidācijas izdevumu segšanas likvidators sagatavo Asociācijas slēguma finanšu pārskatu saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, un ziņo par to Asociācijas biedru kopsapulcei, kura sasaukta likvidatora ziņojuma uzklausīšanai un likvidatora sastādītā Asociācijas slēguma finanšu pārskata apstiprināšanai. Biedru kopsapulce apstiprina likvidatora Asociācijas slēguma finanšu pārskatu un pieņem lēmumu par Asociācijas atlikušās mantas sadalīšanu starp biedriem un lēmumu par Asociācijas likvidācijas pabeigšanu.

13.4. Likvidators sadala Asociācijas atlikušo mantu starp biedriem, kuriem ir tiesības uz šo mantu saskaņā ar ārkārtas Biedru kopsapulces lēmumu.
Šie Statūtu sastādīti uz astoņām (8) lapām 3 (trīs) eksemplāros.Dibinātāji:       

Biedrība “Elijas nams”, valdes locekle Inga Rubene

           

SIA Integrālās izglītības institūts, valdes priekšsedētājs Juris Rubenis


SIA Soulcraft, valdes locekle Lita Rubene

Statūti apstiprināti dibināšanas sapulcē Rīgā, 2020.gada 30. novembrī.
DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU

UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

STATŪTI: Text
bottom of page